Hyperion Pharma Consultancy

Nederland

Helvoirtseweg 6
5261 CE Vught

T: +31 (0) 641221798 
E: info@hyperion-consultancy.nl
W: www.hyperion-consultancy.nl


Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten
Algemene voorwaarden van Hyperion Pharma Consultancy, gevestigd te Vught, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 51583755.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Hyperion Pharma Consultancy, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van actieve ondersteuning van implementaties van innovaties en kwaliteitsprojecten in de levensmiddelenindustrie en andere van toepassing zijnde diensten. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
Opdracht: overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtnemer zich verbindt jegens opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Hyperion Pharma Consultancy om een opdracht met haar aan te gaan. Materialen: alle door Hyperion Pharma Consultancy in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, recepturen, werkwijzen, schema’s, concepten (product, proces, verpakking, voedingskundig), presentaties, en andere stoffelijke objecten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert, en op alle dienstverlening. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 4. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming Opdracht

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan. 4. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

1.Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht. 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal opdrachtnemer het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid 1.

Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van opdrachtnemer.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de opdracht 1.

De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond. De duur van de overeenkomst wordt bepaald door hetgeen partijen schriftelijk met elkaar overeenkomen. 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever. 3. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk (aangetekend) op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijke overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. 4.Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteursnaam, merknaam, modelnaam, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Tarieven en kosten

1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van opdrachtnemer worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt opdrachtnemer eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden. 2. In de tarieven van opdrachtnemer zijn niet de kosten begrepen zoals reis- en verblijfkosten. Ook de kosten van eventuele buitenlandse reizen worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. De kosten van derden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s. 3. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 10. Betaling

1. De opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van opdrachtnemer steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn; 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat opdrachtgever niet de juiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of schuld van opdrachtnemer. 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor aanspraken door derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is (’s-Hertogenbosch).

Artikel 14. Klachten / Reclames

1. Klachten / reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer dan waarop de reclame betrekking heeft. 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Slotbepaling

Indien een van de voorwaarden nietig of vernietigd is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht blijven.

 

Hyperion Pharma Consultancy uses cookies to analyze the use of the website. For example, through such statistics, it is examined how often you visit the website of Hyperion Pharma Consultancy. These cookies could also be placed by third parties. By accepting this announcement or continuing to use this site, you agree to this. More information